DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.sp6.gliwice.pl.

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.

Data publikacji strony internetowej: 2011-10-11

Termin przeglądu i aktualizacji: 2024-02-01

Informacje o dostępności cyfrowej.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • brak możliwości zmiany orientacji wyświetlania treści strony;
 • brak przełącznika kontrastu;
 • zmiana rozmiaru strony/powiększenie tylko z pozycji przeglądarki internetowej (ctrl+, ctrl-);
 • strona wyświetlana tylko w języku polskim, brak możliwości zmian języka

Jednocześnie czynimy starania, aby treści były zrozumiałe dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-12
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej osobą kontaktową jest  Justyna Nierada. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 231 25 61 lub wysyłając maila na adres sekretariat @ zspo1.gliwice.eu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dodatkowe informacje

Deklarujemy jednocześnie, że będziemy czynić starania, by strona internetowa szkoły spełniała wszystkie wymagania prawne Ustawy o dostępności cyfrowej.

 

 

Dostępność architektonicznaSzkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach, budynek przy ulicy Jasnogórskiej 15-17

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

  Dla uczniów dostępne jest 1 wejście od ulicy Jasnogórskiej (główne) po schodach, drzwi otwierane ręcznie; nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Sekretariat znajduje się na lewo od wejścia od ulicy Jasnogórskiej (wejścia głównego). W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Dla osób na wózkach są dostępne korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma wind. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

  1. Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
  2. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne, pracownicy szkoły dostępni przy wejściu do budynku).
  3. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
  4. Budynek szkoły nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  Szkoła nie posiada miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

  Do szkoły jest możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem, natomiast w statucie szkoły brak informacji o prawach wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Zobacz informacje na temat plików Cookies Czytaj więcej....

  Akceptuję ciasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information