Nauczanie języka mniejszości narodowej


WNIOSKI DO POBRANIA:


Wniosek o organizację nauki języka mniejszości narodowej
Wniosek o rezygnację z języka mniejszości narodowej


W ramach ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym rodzic może wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o zorganizowanie nauczania języka mniejszości narodowej. Głównym aktem prawnym regulującym organizację nauczania języka mniejszości narodowej w szkołach jest Rozporządzenie MEN z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym.

Zasady organizowania zajęć oraz składanie rezygnacji

  • Wprowadzenie nauczania odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodziców który można pobrać na stronie internetowej szkoły.
  • Nie wymaga się od rodziców deklaracji o przynależności do mniejszości.
  • Wniosek składa się dyrektorowi szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły albo w toku nauki w szkole w terminie do dnia 20 września.
  • Raz złożony wniosek jest ważny do końca pobytu dziecka w szkole.
  • Język mniejszości narodowej jest nauczany w wymiarze 1 godziny w tygodniu.
  • Język mniejszości narodowej jest przedmiotem obowiązkowym dla ucznia zdeklarowanego z pełnymi konsekwencjami zasad oceniania, klasyfikowania i promowania (uzyskana ocena wlicza się do średniej ocen, ocena końcoworoczna ma wpływ na promocję do następnej klasy).
  • Oświadczenia o rezygnacji z nauki języka mniejszości narodowej składa się dyrektorowi nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. Można je pobrać na stronie internetowej szkoły. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału ucznia w nauce języka mniejszości narodowej.
  • Brak deklaracji o rezygnacji z nauki języka mniejszości narodowej jest równoznaczne z kontynuowaniem przez ucznia nauki tego języka.


Język niemiecki jako język mniejszości narodowej

Głównymi celami nauczania języka niemieckiego, jako języka mniejszości na etapie wczesnoszkolnym jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, podtrzymanie i rozwój jego tożsamości narodowej poprzez naukę języka, kultury, elementów historii i tradycji kraju ojczystego. Ważnym dla całego etapu edukacyjnego jest również kształcenie sprawności manualnych, rozwijanie wrażliwości estetycznej, samodzielności oraz umiejętności uczenia się. Najważniejszym celem wychowawczym jest promowanie zrównoważonego rozwoju, kształtowanie postawy uczciwego, odważnego i tolerancyjnego młodego człowieka, uczącego się przez całe życie, potrafiącego nawiązywać kontakty i zgodnie współpracować z innymi.

Na zajęciach języka mniejszości kształtuje się i wprowadza elementy z życia codziennego, które są wyznacznikami podtrzymującymi i kształtującymi tożsamość narodową. Chodzi tu przede wszystkim o uniwersalne elementy, takie jak urodziny, Adwent, Boże Narodzenie i związane z tym tradycje, obrzędy i piosenki czy pieśni, ale także elementy dość specyficzne jak św. Marcin, obchody Dnia Matki, Dnia Ojca – także w powiązaniu ze świętami religijnymi.

Proponowane zajęcia języka niemieckiego jako języka mniejszości wykorzystują właściwości psychiczne i fizyczne dziecka takie jak: ciekawość, otwartość, potrzebę komunikacji, żądzę wiedzy, spontaniczność i aktywność fizyczną. Bardzo dobre zdolności naśladowcze dzieci sprzyjają poprawnej nauce fonetyki i intonacji języka obcego. Aktywność fizyczna i spontaniczność tej grupy wiekowej sprzyja uczeniu się przez działanie, dając bardzo dobre efekty w nauce języka.

Program, który jest realizowany na naszych zajęciach jest elastyczny, można go dostosować do indywidualnych warunków i potrzeb nauczyciela oraz uczniów. Dużą uwagę poświęcamy kształceniu mowy poprzez naukę rymów, krótkich wierszy, piosenek, umiejętne splatanie nauki z zabawą. Uczniowie pracują z podręcznikiem „Hallo Anna” oraz z materiałami z podręcznika „Niko”.


Nauka własnej historii i kultury

Przedmiot własna historia i kultura zostaje włączony do planu lekcji w momencie złożenia przez rodzica wniosku, by dziecko uczyło się języka mniejszości. Zatem składanie odrębnego wniosku o nauczanie przedmiotu historia i kultura nie jest wymagane. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. na realizację zajęć własnej historii i kultury przeznacza się w szkolnym planie nauczania 25 godzin w klasie piątej i 25 godzin w klasie szóstej.

 

Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Zobacz informacje na temat plików Cookies Czytaj więcej....

  Akceptuję ciasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information