Regulamin

korzystania z obiadów w stołówce Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Noblistów Polskich w Gliwicach

Podstawa prawna:

Art. 106. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać tylko uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Noblistów Polskich w Gliwicach.
 2. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków przez uczniów szkoły ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku (wsad do kotła – wysokość opłaty za jeden obiad to 5 zł).
 3. Koszt obiadu pracowników szkoły składa się z opłaty – wsad do kotła oraz kosztów przygotowania 1 obiadu. Wysokość opłaty za jeden obiad wynosi 11zł.
 4. Obiady wydaje się na przerwach w godzinach: 1225- 1245 oraz 1330-1350, od godziny 1350 do godziny 1415 wyłącznie dla uczniów, którzy ukończyli lekcje. Obiady nie są wydawane podczas lekcji.
 5. Uczeń może uczęszczać na obiad po uiszczeniu przez rodziców lub opiekunów należności za dany miesiąc na odpowiedni rachunek bankowy. Kwota za obiady za miesiąc następny podawana jest zawsze w ostatnim tygodniu każdego miesiąca:
  1. na stronie internetowej szkoły: gim3-gliwice.oswiata.org.pl
  2. na drzwiach stołówki szkolnej.
 6. Rodzic/pracownik szkoły zobowiązany jest do dokonania wpłaty za obiad z góry, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc korzystania z posiłku. Informację o dokonanej wpłacie, w formie potwierdzenia z banku, poczty lub pisemnego oświadczenia rodzica (prawnego opiekuna), należy przekazać intendentce najpóźniej do godziny 1000 ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń/pracownik szkoły będzie korzystał z posiłku. W przypadku braku potwierdzenia wpłaty uczeń/pracownik szkoły nie otrzyma obiadu.
 7. Obiady wydawane są na podstawie okazanych bloczków obiadowych, które po dokonaniu wpłat uczniowie/ pracownicy powinni odebrać od intendentki.
 8. Nieobecność ucznia/pracownika na posiłku należy zgłosić w sekretariacie szkoły (tel. 32 231 25 61). Odpis za obiad ( w związku ze zgłoszoną nieobecnością) naliczany jest od następnego dnia po zgłoszeniu. Nadpłacona należność jest rozliczona przy wpłacie na następny miesiąc.
 9. Jeżeli rodzic/opiekun dokonuje wpłaty drogą elektroniczną, a nie może wydrukować potwierdzenia, winien napisać oświadczenie o wpłacie, zawierające imię i nazwisko dziecka, klasę, nr telefonu rodzica, poświadczone własnoręcznym podpisem rodzica.
 10. W związku z zakończeniem roku finansowego w grudniu należność za obiady za styczeń roku następnego należy uiszczać po 1 stycznia oraz zgłosić chęć korzystania z obiadów od 2 stycznia na podstawie oświadczenia rodziców jw. do ostatniego dnia nauki przed przerwą świąteczną w grudniu.
 11. Obiady dla uczniów refundowane przez OPS wydaje się uczniom dopiero po otrzymaniu przez szkołę listy od OPS-u z nazwiskiem uprawnionego do obiadu. W przypadku nieobecności dziecka na posiłku refundowanym przez OPS, spowodowanej chorobą lub innym zdarzeniem należy zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły na zasadach określonych w punkcie 7.
  Obiadów refundowanych przez OPS nie można odstępować. W uzasadnionych przypadkach (tj. choroba ucznia potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez lekarza prowadzącego) można wydać „na wynos”.
 12. Obiady spożywane są wyłącznie w stołówce szkolnej.
 13. Zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom niespożywającym posiłków.
 14. W stołówce w trakcie wydawania obiadów dyżur pełni nauczyciel - zgodnie z harmonogramem dyżurów.
 15. Ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej obowiązują ogólnie przyjęte normy dotyczące kultury zachowania w miejscach publicznych i spożywania posiłków. Wszystkich korzystających z wyżywienia w stołówce obowiązuje:
  1. zachowanie ciszy podczas spożywania posiłków,
  2. kulturalne zachowanie się przy stole,
  3. zakaz korzystania z telefonów komórkowych,
  4. pozostawienie po sobie po spożytym posiłku należytego porządku,
  w stołówce obowiązuje samoobsługa: posiłki i naczynia przynoszą i odnoszą uczniowie samodzielnie do okienka służącego do wydawania obiadu i zwrotu naczyń.
 16. Wszystkim korzystającym z wyżywienia, poza osobami uprawnionymi, wstęp do kuchni jest surowo zabroniony.
 17. Powyższe zasady wprowadza się z dniem podpisania.
Joomla templates by a4joomla

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Zobacz informacje na temat plików Cookies Czytaj więcej....

  Akceptuję ciasteczka na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information